CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 50 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.003434.000.00.00.H38 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
17 1.011342 Thủ tục hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống, rải vụ dứa Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
18 1.003605.000.00.00.H38 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
19 1.003347.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
20 1.011343 Thủ tục hỗ trợ cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
21 1.000071.000.00.00.H38 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
22 1.003459.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 02 xã trở lên) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
23 1.009364 Hỗ trợ thực hiện dự án ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
24 1.003471.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
25 1.011344 Thủ tục hỗ trợ cơ sở chế biến, bảo quản nông sản Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
26 1.011471.000.00.00.H38 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
27 1.009364 Hỗ trợ thực hiện dự án ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.(TTHC cấp tỉnh nộp từ cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
28 1.003459.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
29 1.011346 Thủ tục hỗ trợ sản xuất giống vật nuôi (sản xuất giống trâu, bò; cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung; sản xuất giống gia cầm) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
30 1.003456.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn