CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 KHH_29 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư