CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 KT KH-13 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Kế hoạch & đầu tư
17 KT KH-14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất, hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư
18 KT KH-15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
19 QT.KHĐT-16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư
20 KT KH-21 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
21 KT KH-18 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
22 KT KH-17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
23 QT.KHĐT-21 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
24 KT KH-20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
25 QT.KHĐT-22 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
26 KT KH-19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
27 KHH_25 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
28 KHH_26 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư
29 KHH_27 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
30 KHH_28 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư