CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 47 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.003688.000.00.00.H38 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Cấp Quận/Huyện Tư pháp
17 1.003862.000.00.00.H38 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Cấp Quận/Huyện Tư pháp
18 2.000801.000.00.00.H38 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/Huyện Tư pháp
19 2.000547.000.00.00.H38 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Cấp Quận/Huyện Tư pháp
20 2.000554.000.00.00.H38 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
21 2.002516.000.00.00.H38 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
22 2.000815 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Tư pháp
23 2.002363.000.00.00.H38 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
24 2.000635 cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
25 2.002363.000.00.00.H38 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
26 2.000522.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
27 2.002516.000.00.00.H38 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
28 1.000893.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/Huyện Tư pháp
29 2.000513.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
30 2.000497.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp