CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 47 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002516.000.00.00.H38 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
2 2.000528.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
3 1.000094.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/Huyện Tư pháp
4 2.000806.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
5 1.001766.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
6 2.000779.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
7 1.001695.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
8 1.001669.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
9 2.000756.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
10 2.000748.000.00.00.H38 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/Huyện Tư pháp
11 1.004550.000.00.00.H38 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành hình thành trong lai Cấp Quận/Huyện Tư pháp
12 2.002189.000.00.00.H38 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
13 2.002363.000.00.00.H38 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
14 1.001696.000.00.00.H38 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Cấp Quận/Huyện Tư pháp
15 1.003046.000.00.00.H38 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Cấp Quận/Huyện Tư pháp