CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 405 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 DD_03 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
32 DTH_03 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
33 NV-06 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Nội vụ
34 XDM_03 Cấp giấy phép xây dựng sủa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị /tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giaia đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giaia đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Xây dựng
35 KT MT-02 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên & môi trường
36 HĐXD 03 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Xây dựng
37 QT.TP.HT-03 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
38 QT.VH.TV-03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
39 KT CTM-07 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
40 KT DT-02 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
41 KT GT_03 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải
42 KT TP-03 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp
43 KT KH-03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
44 KT NV-03 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
45 KT TC-03 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính