CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 130 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 2.001947.000.00.00.H38 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
92 1.000748.000.00.00.H38 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp Xã/Phường/Thị trấn Nội vụ
93 1.008903 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa, thể thao và du lịch
94 1.004845.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
95 1.004941.000.00.00.H38 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
96 1.004859.000.00.00.H38 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
97 2.001944.000.00.00.H38 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
98 1.006344 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài chính
99 1.004873.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
100 2.001942.000.00.00.H38 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội
101 1.004884.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
102 1.004772.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
103 1.004746.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
104 1.005461.000.00.00.H38 Đăng ký lại khai tử Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
105 2.000884 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp