CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 241 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 1.001758.000.00.00.H38 Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
77 1.001098.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Quận/huyện Nội vụ
78 1.001204.000.00.00.H38 Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp Quận/huyện Nội vụ
79 2.000374.000.00.00.H38 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề. Cấp Quận/huyện Nội vụ
80 1.008902.000.00.00.H38 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
81 2.000794.000.00.00.H38 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
82 1.002693.000.00.00.H38 Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Cấp Quận/huyện Xây dựng
83 1.009993.000.00.00.H38 Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại điều 5, điều 10, điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD.) Cấp Quận/huyện Xây dựng
84 2.000633.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
85 1.004444.000.00.00.H38 Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
86 1.004475.000.00.00.H38 Cho phép trường THCS hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
87 2.001810.000.00.00.H38 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
88 1.003970 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
89 1.003970.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
90 1.000684.000.00.00.H38 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội