CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 191 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
181 QLN-11 Bán nhà ở cũ thuộc Sở hữu nhà nước Hoạt động Xây dựng
182 KTXD-01 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
183 KTXD-02 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
184 KTXD-03 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
185 KTXD-04 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
186 KTXD-05 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
187 KTXD-06 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
188 QHXD-01 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thực kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
189 QHXD-02 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết; điều chỉnh cục bộ của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
190 QHXD-03 “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng
191 NL_012 Cấp mới Giấy phép lái xe Quản Lý Người Lái