CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 48 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.005436.000.00.00.H38 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Quản lý công sản
32 1.005437.000.00.00.H38 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Quản lý công sản
33 1.005415.000.00.00.H38 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Quản lý công sản
34 1.006339.000.00.00.H38 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
35 1.006343.000.00.00.H38 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý công sản
36 3.000019.000.00.00.H38 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
37 1.005413.000.00.00.H38 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Quản lý công sản
38 1.006345.000.00.00.H38 Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý công sản
39 1.006344.000.00.00.H38 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý công sản
40 3.000020.000.00.00.H38 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
41 2.002173.000.00.00.H38 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản
42 1.006216.000.00.00.H38 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản
43 1.006218.000.00.00.H38 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quản lý công sản
44 1.006219.000.00.00.H38 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quản lý công sản
45 1.000142.000.00.00.H38 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Quản lý công sản