CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 86 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.005062.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
17 1.000744.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
18 1.005057.000.00.00.H38 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
19 1.005053.000.00.00.H38 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
20 1.005049.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
21 1.005025.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
22 1.005043.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
23 1.005036.000.00.00.H38 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
24 1.005466.000.00.00.H38 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
25 1.005195.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
26 1.005359.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
27 1.004712.000.00.00.H38 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
28 2.001805.000.00.00.H38 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
29 1.005069.000.00.00.H38 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục nghề nghiệp
30 1.005073.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục nghề nghiệp