CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 ĐT07.2021 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
32 ĐT17.2021 Ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
33 ĐT18.2021 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
34 ĐT19.2021 Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
35 ĐT16.2021 Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
36 ĐT21.2021 Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư tại Việt Nam
37 ĐT08.2021 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
38 ĐT09.2021 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm Đầu tư tại Việt Nam
39 ĐT10.2021 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
40 ĐT22.2021 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
41 ĐT23.2021 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
42 ĐT20.2021 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
43 ĐT04.2021 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
44 LD_0011 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động