CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 DL014 Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
77 BTM-LCA-265111 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
78 TPX_14 Thủ tục đăng ký giám hộ Tư pháp
79 DL015 Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
80 CN_0015 Cấp đăng ký thực hiện hoạt động vật liệu nổ công nghiệp Công nghiệp
81 TPX_15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp
82 LĐX_018 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em-X Lao động thương binh & xã hội
83 DL016 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
84 16 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Hoạt động khoa học & công nghệ
85 TPX_16 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp
86 LĐX_019 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là ngưòi thân thích của trẻ em Lao động thương binh & xã hội
87 DL017 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
88 CN_0017 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Công nghiệp
89 KT TP-18 Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp
90 KT NV-20 Thủ tục hội tự giải thể Nội vụ