CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 QT-07 Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử
47 1.005388.000.00.00.H38 Thủ tục xét tuyển viên chức Công Chức Viên Chức
48 BTM-LCA-265123 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
49 KT NV-06 Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Nội vụ
50 NVX_07 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Nội vụ
51 DL008 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
52 CN_0008 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp
53 KT TP-08 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp
54 KT MT-12 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tài nguyên & môi trường
55 DL009 Cấp mới trung áp Khách hàng mua buôn điện nông thôn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
56 KDK_09 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Thương mại
57 TCĐLCL_09 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
58 TPX_09 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tư pháp
59 KT NV-09 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
60 DL010 Tư vấn sử dụng điện DỊCH VỤ HỖ TRỢ