CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 PCTN_004 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng
32 TPX_04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp
33 KT LĐ-01 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động thương binh & xã hội
34 KT NV-04 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
35 DL005 Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
36 CN_0005 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp
37 PCTN_005 Thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng
38 KT TP-05 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp
39 TPX_05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư pháp
40 DL006 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
41 CN_0006 Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp
42 KT TP-06 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp
43 TPX_06 Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp
44 DL007 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
45 CN_0007 Cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp