CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 TNMT_3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường
167 TNMT_4 Cấp lại giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường