CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 307 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 GĐ-01 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định y khoa
17 QĐ 3951-YTDP-01 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
18 QĐ777_YTDP_01 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Y tế dự phòng
19 QĐ777_YTDP_06 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Y tế dự phòng
20 CTX_01 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vũng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Công thương
21 DDX_02 Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
22 DTX_01 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Dân tộc
23 GTVTX_01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (Cấp xã) Giao thông vận tải
24 KT GT_01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
25 BTXHM_01 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lao động thương binh & xã hội
26 KT NN-03 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
27 KT TC-01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Tài chính
28 TCXM_01 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tài chính
29 KT MT-04 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
30 KT TT-08 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra