CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 263 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
2 2.000635.000.00.00.H38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp
3 1.001612.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
4 1.005280.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
5 1.001776.000.00.00.H38 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lao động thương binh & xã hội
6 1.008360.000.00.00.H38 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
7 1.001228.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
8 1.009324.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Nội vụ
9 2.000509.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
10 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Tài nguyên & môi trường
11 2.000395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
12 2.001879.000.00.00.H38 Xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra
13 2.001931.000.00.00.H38 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Thông tin truyền thông
14 1.000954.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa, thể thao và du lịch
15 1.003622.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa, thể thao và du lịch