CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 125 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003440.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Công thương
2 2.000184.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương
3 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương
4 1.000094.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp
5 2.000992.000.00.00.H38 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp
6 2.002363.000.00.00.H38 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp
7 2.002226.000.00.00.H38 Thông báo thành lập tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
8 2.002227.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
9 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
10 1.010832.000.00.00.H38 Thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
11 1.010939.000.00.00.H38 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Lao động thương binh & xã hội
12 1.000489.000.00.00.H38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lao động thương binh & xã hội
13 1.001739.000.00.00.H38 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lao động thương binh & xã hội
14 1.001753.000.00.00.H38 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nộp hs từ xã + huyện) Lao động thương binh & xã hội
15 1.001758.000.00.00.H38 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động thương binh & xã hội