CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001266.000.00.00.H38 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
2 2.001044.000.00.00.H38 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp
3 2.001050.000.00.00.H38 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tư pháp
4 2.001052.000.00.00.H38 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp