CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
2 1.004088.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
3 1.008004.000.00.00.H38 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
4 1.004047.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
5 2.001621.000.00.00.H38 Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
6 1.001629.000.00.00.H38 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên & môi trường
7 1.003564.000.00.00.H38 cấp lại giấy chưng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Y tế
8 1.004036.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải
9 1.002150.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
10 2.001711.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải
11 1.004002.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
12 1.003141.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Xây dựng
13 1.003970.000.00.00.H38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
14 2.002409.000.00.00.H38 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
15 2.000381.000.00.00.H38 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai