CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 93 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 DTH-01 Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK Cấp Quận/huyện Dân tộc
2 DTX_01 Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Cấp Quận/huyện Dân tộc
3 1.001669.000.00.00.H38 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
4 NNH-01 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
5 KT TC-01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Cấp Quận/huyện Tài chính
6 TTX_01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
7 NNH-02 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
8 TNMTX-01 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
9 TTR-H02 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
10 KT TC-07 Quyết định bán tài sản công Cấp Quận/huyện Tài chính
11 NNH-09 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
12 GT-10 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
13 TPX-10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-x Cấp Quận/huyện Tư pháp
14 NNH-10 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
15 KT TC-10 Quyết định thanh lý tài sản công Cấp Quận/huyện Tài chính