CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 261 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công thương
2 1.004439.000.00.00.H38 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
3 1.004088.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
4 1.001612.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư
5 1.001776.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
6 1.011606.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
7 BLĐ-TBVXH-LCA-286126 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Cấp Quận/huyện Lao động thương binh & xã hội
8 BNN-LCA-288193 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
9 BNV-LCA-264906 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Nội vụ
10 1.000954.000.00.00.H38 Xét tặng gia đình văn hóa hàng năm Cấp Quận/huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
11 BXD-LCA-263406 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD) Cấp Quận/huyện Xây dựng
12 2.000633.000.00.00.H38 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
13 DTH_02 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Dân tộc
14 DTH_03 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Dân tộc
15 1.004440.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo