CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 234 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
2 1.004088.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải
3 1.001612.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
4 1.001776.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Lao động thương binh & xã hội
5 BLĐ-TBVXH-LCA-286126 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội
6 BNN-LCA-288193 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7 BNV-LCA-264906 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
8 2.001931.000.00.00.H38 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin truyền thông
9 1.000954.000.00.00.H38 Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa Văn hóa, thể thao và du lịch
10 BXD-LCA-263406 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD) Xây dựng
11 2.000633.000.00.00.H38 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
12 DTH_02 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
13 DTH_03 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
14 1.004047.000.00.00.H38 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải
15 BTP-LCA-277242 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp