CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004528.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch
2 2.001628.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
3 2.001616.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
4 2.001622.000.00.00.H38 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch
5 2.001611.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Du lịch
6 2.001589.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Du lịch
7 1.003742.000.00.00.H38 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Du lịch
8 1.001837.000.00.00.H38 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch
9 1.001440.000.00.00.H38 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Du lịch
10 1.004605.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch
11 1.003717.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch
12 1.003240.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Du lịch
13 1.003275.000.00.00.H38 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Du lịch
14 1.005161.000.00.00.H38 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch
15 1.003002.000.00.00.H38 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch