CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KNTC-01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
2 TC-01 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
3 PCTN_001 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
4 TCD_001 Tiếp công dân Tiếp công dân
5 XLĐ-01 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn
6 PCTN_003 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
7 PCTN_004 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng
8 PCTN_005 Thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng