CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002394.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Khiếu nại, tố cáo
2 2.002407.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Khiếu nại, tố cáo
3 2.002411.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Khiếu nại, tố cáo
4 2.002400.000.00.00.H38 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra Tỉnh Phòng chống tham nhũng
5 TCD_001 Tiếp công dân Thanh Tra Tỉnh Tiếp công dân
6 XLĐ-01 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Xử lý đơn
7 2.002401.000.00.00.H38 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh Tra Tỉnh Phòng chống tham nhũng
8 2.002402.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra Tỉnh Phòng chống tham nhũng
9 2.002403.000.00.00.H38 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh Tra Tỉnh Phòng chống tham nhũng