CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 82 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển công chức Công Chức Viên Chức
2 CCVC_08. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công Chức Viên Chức
3 TCBC_01 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
4 TCPCP_01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
5 TDKT_01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thi đua khen thưởng
6 TDKT_10 Thủ tục xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” Thi đua khen thưởng
7 TG_01 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo
8 VT_LT_0001 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc. Văn thư Lưu trữ
9 CCVC_02 Thủ tục xét tuyển công chức Công Chức Viên Chức
10 CCVC_05. Thủ tục thi tuyển viên chức Công Chức Viên Chức
11 CCVC_03 Tiếp nhận vào làm công chức Công Chức Viên Chức
12 TCBC_02 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
13 TCPCP_02 Thủ tục thành lập hội Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
14 TDKT_02 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thi đua khen thưởng
15 TG_02 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo