CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 101 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.011454.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao Điện ảnh
2 2.001631.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
3 1.008895.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao Thư viện
4 1.003838.000.00.00.H38 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
5 1.000871.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua khen thưởng
6 1.008896.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao Thư viện
7 2.001613.000.00.00.H38 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
8 1.001108.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua khen thưởng
9 1.008897.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao Thư viện
10 1.003793.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
11 1.001376.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua khen thưởng
12 2.001591.000.00.00.H38 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa
13 1.000971.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa và Thể thao Thi đua khen thưởng
14 1.002022.000.00.00.H38 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao Thể dục thể thao
15 1.003738.000.00.00.H38 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao Di sản văn hóa