CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TV-01 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
2 VHH-32 Hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch Văn hóa, thể thao và du lịch
3 TV-02 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
4 QT.VH.TV-03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
5 KT VH-08 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch
6 KT VH-01 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa, thể thao và du lịch
7 QT.VH.TV-02 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
8 KT VH-02 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa, thể thao và du lịch
9 KT VH-03 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa, thể thao và du lịch
10 QT.VH.TV-01 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa, thể thao và du lịch
11 QT.VH.VH-03 Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa, thể thao và du lịch
12 QT.VH.VH-08 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa, thể thao và du lịch
13 KT VH-04 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa, thể thao và du lịch
14 VH-22 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
15 BVH-LCA-278790 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa, thể thao và du lịch