CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 33 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003635.000.00.00.H38 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
2 1.008898.000.00.00.H38 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
3 1.008899.000.00.00.H38 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
4 1.008900.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
5 1.008900.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
6 1.008900.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
7 1.003635.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
8 1.008899.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
9 1.003645.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
10 1.004644.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
11 1.008898.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
12 1.003635.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
13 1.000903.000.00.00.H38 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
14 1.008898.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch
15 1.008899.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/Huyện Văn hóa, thể thao và du lịch