CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001991.000.00.00.H38 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên & môi trường
2 1.002969.000.00.00.H38 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Tài nguyên & môi trường
3 1.002973.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên & môi trường
4 1.003572.000.00.00.H38 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Tài nguyên & môi trường
5 1.010723.000.00.00.H38 Cấp giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường
6 1.010724.000.00.00.H38 Cấp đổi giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường
7 1.010725.000.00.00.H38 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường
8 1.010726.000.00.00.H38 Cấp lại giấy phép môi trường Tài nguyên & môi trường
9 2.000395.000.00.00.H38 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
10 2.001234.000.00.00.H38 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên & môi trường
11 1.002255.000.00.00.H38 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
12 1.003572.000.00.00.H38 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Tài nguyên & môi trường
13 1.010723.000.00.00.H38 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Tài nguyên & môi trường
14 1.001662.000.00.00.H38 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên & môi trường
15 1.010736.000.00.00.H38 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Tài nguyên & môi trường