CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT MT-01 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
2 KT MT-01 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
3 KT MT-04 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Tài nguyên & môi trường
4 KT MT-14 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
5 KT MT-02 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên & môi trường
6 QT.TNMT.BVMT-02 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
7 KT MT-02 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên & môi trường
8 TNMT-05 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tài nguyên & môi trường
9 KT MT-10 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Tài nguyên & môi trường
10 TNMT - 07 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tài nguyên & môi trường
11 KT MT-18 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên & môi trường
12 TNMT-08 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
13 KT MT-12 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tài nguyên & môi trường
14 KT MT-9 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tài nguyên & môi trường
15 KT MT-13 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên & môi trường