CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT GT_01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
2 KT GT_02 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thuỷ nội địa Giao thông vận tải
3 KT GT_03 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Giao thông vận tải
4 KT GT_04 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Giao thông vận tải
5 KT GT_05 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
6 KT GT_06 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
7 KT GT_07 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Giao thông vận tải
8 KT GT_08 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
9 KT GT_09 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
10 GTVTXD_H_09 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Giao thông vận tải
11 KT GT_10 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Giao thông vận tải
12 BGTVT-LCA-285765 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Giao thông vận tải