CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐT01.2021 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32) Đầu tư tại Việt Nam
2 LD_0001 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động
3 QLCS01 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
4 VPĐD01 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
5 XD001 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Xây dựng
6 ĐT02.2021 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư tại Việt Nam
7 LD_0002 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động
8 QLCS02 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Quản lý công sản
9 VPĐD02 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
10 XD002 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Xây dựng
11 QLCS03 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
12 VPĐD03 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại tỉnh Lào Cai Thương Mại Quốc Tế
13 XD003 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Xây dựng
14 LD_0004 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lao động
15 VPĐD04 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại tỉnh Lào Cai Thương Mại Quốc Tế