CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 3.000214.000.00.00.H38 Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp
2 1.010060.000.00.00.H38 Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp
3 1.007623.000.00.00.H38 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp