CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 23 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 3.000019.000.00.00.H38 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh Tế Quản lý công sản
2 1.005413.000.00.00.H38 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý Khu kinh Tế Quản lý công sản
3 3.000020.000.00.00.H38 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh Tế Quản lý công sản
4 1.005419.000.00.00.H38 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản
5 1.011769.000.00.00.H38 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Tài chính Quản lý công sản
6 QLCS_11 Thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng Sở Tài chính Quản lý công sản
7 1.005429.000.00.00.H38 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
8 1.010059.000.00.00.H38 Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất). Sở Tài chính Quản lý công sản
9 1.010058.000.00.00.H38 Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất). Sở Tài chính Quản lý công sản
10 1.005434.000.00.00.H38 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
11 1.005435.000.00.00.H38 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
12 1.005436.000.00.00.H38 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Sở Tài chính Quản lý công sản
13 1.005437.000.00.00.H38 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
14 1.005415.000.00.00.H38 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Sở Tài chính Quản lý công sản
15 3.000019.000.00.00.H38 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Sở Tài chính Quản lý công sản