CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001955.000.00.00.H38 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
2 1.004949.000.00.00.H38 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
3 2.001949.000.00.00.H38 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
4 1.008360.000.00.00.H38 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
5 1.008365.000.00.00.H38 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
6 1.009466.000.00.00.H38 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động
7 1.009467.000.00.00.H38 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động