CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 109 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002516.000.00.00.H38 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
2 1.000094.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Tư pháp
3 2.000635 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
4 2.000635.000.00.00.H38 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
5 1.001193.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Tư pháp
6 2.000528.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
7 1.000094.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Tư pháp
8 1.000894.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Tư pháp
9 2.000806.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
10 1.001766.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
11 1.001022.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Tư pháp
12 2.000779.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
13 1.000689.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Tư pháp
14 1.000656.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Tư pháp
15 1.001695.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp