CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 242 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001120.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa, thể thao và du lịch
2 TTX_01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
3 CTX_01 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vũng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Công thương
4 1.005280.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
5 1.003440.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Công thương
6 2.000184.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương
7 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương
8 1.000094.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp
9 2.002226.000.00.00.H38 Thông báo thành lập tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
10 2.002227.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
11 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Kế hoạch & đầu tư
12 1.000489.000.00.00.H38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lao động thương binh & xã hội
13 1.010833.000.00.00.H38 Cấp giấy xác nhận nhân thân của người có công Lao động thương binh & xã hội
14 1.010941.000.00.00.H38 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Lao động thương binh & xã hội
15 2.001947.000.00.00.H38 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lao động thương binh & xã hội