CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 257 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001120.000.00.00.H38 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Xã/Phường/Thị trấn Văn hóa, thể thao và du lịch
2 TTX_01 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thanh tra
3 CTX_01 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vũng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
4 1.005280.000.00.00.H38 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
5 1.003554.000.00.00.H38 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tài nguyên & môi trường
6 2.000184.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
7 2.000206.000.00.00.H38 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Xã/Phường/Thị trấn Công thương
8 1.004441.000.00.00.H38 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục & Đào tạo
9 1.004443.000.00.00.H38 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục & Đào tạo
10 1.004492.000.00.00.H38 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục & Đào tạo
11 1.000094.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tư pháp
12 2.002226.000.00.00.H38 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
13 2.002227.000.00.00.H38 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
14 2.002228.000.00.00.H38 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Kế hoạch & đầu tư
15 1.000489.000.00.00.H38 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lao động thương binh & xã hội