CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT YT-01 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Y tế
2 KT YT-02 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Y tế
3 KT YT-03 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
4 YT-02 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Y tế
5 YT-03 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
6 YT-04 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh (TTHC chung cấp tỉnh + huyện) Y tế
7 YT-05 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà (TTHC chung cấp tỉnh + huyện) Y tế
8 YTH_03 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Y tế
9 QT.YT-02 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh (TTHC chung cấp tỉnh + huyện) Y tế
10 QT.YT-03 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà (TTHC chung cấp tỉnh + huyện) Y tế
11 KT YT-04 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế
12 KT YT-05 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế
13 YTX_05 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
14 YTH_06 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế
15 YTH_07 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế