CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 28 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT TC-01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Tài chính
2 KT TC-02 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính
3 KT TC-03 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính
4 KT TC-04 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Tài chính
5 KT TC-05 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tài chính
6 TCH Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Tài chính
7 KT TC-06 Quyết định điều chuyển tài sản công Tài chính
8 TCH CHI THƯỞNG Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Tài chính
9 KT TC-07 Quyết định bán tài sản công Tài chính
10 TC008 Đăng ký thay đổi tên, vốn điều lệ của hợp tác xã Tài chính
11 TCH TT Phần GT Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Tài chính
12 KT TC-08 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Tài chính
13 KT TC-09 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Tài chính
14 KT TC-10 Quyết định thanh lý tài sản công Tài chính
15 TC011 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, địa điểm kinh doanh HTX Tài chính