CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 13 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.006344.000.00.00.H38 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Quận/Huyện Tài chính
2 1.010059.000.00.00.H38 Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất). Cấp Quận/Huyện Tài chính
3 2.001846.000.00.00.H38 Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia Cấp Quận/Huyện Tài chính
4 1.006344.000.00.00.H38 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Quận/Huyện Tài chính
5 1.005429.000.00.00.H38 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Cấp Quận/Huyện Tài chính
6 1.006339.000.00.00.H38 1.006339.000.00.00.H38 Cấp Quận/Huyện Tài chính
7 1.006218.000.00.00.H38 Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Cấp Quận/Huyện Tài chính
8 1.005434.000.00.00.H38 Mua quyển hóa đơn Cấp Quận/Huyện Tài chính
9 1.006219.000.00.00.H38 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Cấp Quận/Huyện Tài chính
10 1.005435.000.00.00.H38 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/Huyện Tài chính
11 1.006220.000.00.00.H38 Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Cấp Quận/Huyện Tài chính
12 1.006343.000.00.00.H38 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Quận/Huyện Tài chính
13 1.006345.000.00.00.H38 Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Cấp Quận/Huyện Tài chính