CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT KH-01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
2 KT KH-06 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
3 KT KH-02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
4 KT KH-04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
5 KT KH-03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
6 KT KH-16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
7 KT KH-05 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
8 BKH-LCA-271961 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
9 KT KH-07 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
10 KT KH-08 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
11 KT KH-09 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
12 KT KH-10 Đăng ký khi hợp tác xã chia Kế hoạch & đầu tư
13 BKH-LCA-271963 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
14 KT KH-11 Đăng ký khi hợp tác xã tách Kế hoạch & đầu tư
15 KT KH-12 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Kế hoạch & đầu tư