CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT DT-01 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
2 DTH_03 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
3 KT DT-02 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc