CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 21 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/Huyện Công thương
2 2.000633.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Công thương
3 2.000629.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Công thương
4 1.001279.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Công thương
5 2.000620.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/Huyện Công thương
6 2.000615.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/Huyện Công thương
7 2.001240.000.00.00.H38 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/Huyện Công thương
8 2.001283.000.00.00.H38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/Huyện Công thương
9 2.001270.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/Huyện Công thương
10 2.001261.000.00.00.H38 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/Huyện Công thương
11 2.000181.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/Huyện Công thương
12 2.000181.000.00.00.H38 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/Huyện Công thương
13 2.000162.000.00.00.H38 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/Huyện Công thương
14 2.000150.000.00.00.H38 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/Huyện Công thương
15 1.008390 Đăng ký hồ sơ tiếp nhận quản lý chợ Cấp Quận/Huyện Công thương