CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KT CTM-01 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
2 KT CTM-05 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
3 KT CTM-07 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
4 KT CTM-06 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
5 KT CTM-08 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Công thương
6 KT CTM-09 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Công thương
7 KT CTM-10 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Công thương
8 KT CTM-02 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
9 KT CTM-03 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
10 KT CTM-04 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
11 GPBLTL Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
12 KT CTM-11 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
13 KT CTM-12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
14 KT CTM-13 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
15 KT CTM-14 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Công thương