Toàn trình  Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Ký hiệu thủ tục: 1.009403.000.00.00.H38
Lượt xem: 250
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Nghệ thuật Biểu diễn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày làm việc

  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày làm việc

  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài
Phí

Không  

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Số: 144/2020/NĐ-CP

 • d) Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, cá nhân có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới cá nhân đề nghị.

 • a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

 • c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1; Bản chính: 1
Bản sao: 0
a) Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP); Bản chính: 1
Bản sao: 0
c) Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch. Bản chính: 0
Bản sao: 1

File mẫu:

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi. b) Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. c) Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.