Toàn trình  Cấp giấy phép xây dựng sủa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị /tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giaia đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giaia đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ

Ký hiệu thủ tục: 1.009995.000.00.00.H38
Lượt xem: 479
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Tổng thời gian xử lý theo quy định:
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian đăng ký cắt giảm:
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 09 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 01 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
(Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)
Thời gian xử lý sau khi cắt giảm:
- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 21 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại.
Phí

Theo QĐ

Lệ phí

Theo quy định tại Quyết định số 124/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai

Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng 2014
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Của Bộ xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng
Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cailượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 

Bước 1 Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục b.2
Bước 2 - Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND và UBND
cấp huyện 0,5 ngày - Mẫu số 01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 03: Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT- VPCP)
-Mẫu số 02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT- VPCP)
-Mẫu số 05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Mẫu số 06: Sổ theo dõi hồ sơ (Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)
- Bộ hồ sơ đề nghị
Bước 3 Phòng Kinh tế Hạ tầng
- Tiếp nhận hồ sơ.
- Phân công xử lý Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0,5 ngày - Hồ sơ đề nghị
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 4 - Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Tham mưu xử lý hồ sơ; đề xuất phương án giải quyết
- Trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Đối với điều chỉnh
giấy phép
xây dựng: 15 ngày
- Đối với gia hạn, cấp lại giấy phép
xây dựng: 01 ngày - Bộ hồ sơ
- Dự thảo Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại
- Công văn phúc đáp (nếu có)
Bước 5 - Lãnh đạo phòng xem xét
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt hồ sơ
+ Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình
 
- Trình hồ sơ Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt hồ sơ
+Nếu không đồng ý: Chuyển trả chuyên viên trình
 
- Trình hồ sơ Lãnh đạo UBND cấp huyện - Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng
 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện
 
- Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Đối với điều chỉnh
giấy phép
xây dựng: 03 ngày
- Đối với gia hạn, cấp lại giấy phép
xây dựng: 01 ngày Kiểm duyệt hồ sơ và dự thảo Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại
Bước 6 - Lãnh đạo UBND cấp huyện xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đồng ý: Ký duyệt.
+Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ Lãnh đạo UBND cấp huyện - Đối với điều chỉnh
giấy phép
xây dựng: 1,5 ngày
- Đối với gia hạn, cấp lại giấy phép
xây dựng: 0,5 ngày Ký duyệt Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại
Bước 7 Trường hợp hồ sơ quá hạn chủ động thông báo bằng văn bản đến Bộ phận “Một cửa” kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn thời gian trả kết quả - Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Giờ hành chính Mẫu số 04: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Thông tư số 01/2018/TT- VPCP).
Bước 8 Phát hành văn bản, chuyển cho Bộ phận Một cửa Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0,5 ngày - Văn Giấy phép xây dựng được điều chỉnh, gia hạn, cấp lại
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 9 Tiếp nhận văn bản và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND và UBND
cấp huyện. Giờ hành chính - Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
- Sổ theo dõi hồ sơ
Bước 10 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định - Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
- Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng Giờ hành chính - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
- Sổ theo dõi hồ sơ
- Hồ sơ lưu theo quy định
 

(1) Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:
- Đối với công trình:
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD x
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp x
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200 x
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. x
- Đối với nhà ở riêng lẻ:
- Đ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD x
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp x
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế x
- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. x
(2) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD x
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp x
(3) Trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD x
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát). x
 

File mẫu:

Không