Mức độ 4  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

Ký hiệu thủ tục: ATVSLĐ_0018
Lượt xem: 328
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai. - Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Khối 6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thế và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

.Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

.

File mẫu:

Không