Toàn trình  Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 2.000477
Lượt xem: 419
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ sở trợ giúp xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Công tác XH tỉnh Lào Cai - Tổ 3 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai.

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Công tác XH tỉnh Lào Cai - Tổ 3 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định Dừng trợ giúp xã hội

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP

 • - Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi (quy định tại các điểm b, c, d và g khoản 2 Điều 30 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở dừng trợ giúp xã hội.

 • Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng thuộc quyền quản lý; người đứng đầu cơ sở cấp tỉnh quyết định dừng trợ giúp xã hội.

 • - Bước 3: Cơ sở trợ giúp xã hội lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). Mau so 09.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

Không