Mức độ 4  Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Ký hiệu thủ tục: ATVSLĐ_0016
Lượt xem: 236
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai; Đường B9, tổ 3, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu có)

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định dừng trợ giúp xã hội. 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi (quy định tại các điểm b, c, d và g khoản 2 Điều 30 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở dừng trợ giúp xã hội.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng thuộc quyền quản lý; người đứng đầu cơ sở cấp tỉnh quyết định dừng trợ giúp xã hội.

- Bước 3: Cơ sở trợ giúp xã hội lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.

 

Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).

 

File mẫu:

Không