Toàn trình  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Ký hiệu thủ tục: 2.000758.000.00.00.H38
Lượt xem: 485
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi
Phí

Theo QĐ

Lệ phí

Trường hợp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì lệ phí là 500.000 đồng theo quy định của Thông tư số 257/2016/TT-BTC

Căn cứ pháp lý
 • NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Số: 29/2015/NĐ-CP

 • Thông tư 257/2016/TT-BTC Số: 257/2016/TT-BTC

 • Luật 53/2014/QH13 - Công chứng Số: 53/2014/QH13

 • Thông tư 01/2021/TT-BTP Số: 01/2021/TT-BTP

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng

 • Văn phòng công chứng nhận sáp nhập nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động

 • Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 10.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP Tải về

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật Công chứng.