Toàn trình  Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: 2.001173.000.00.00.H38
Lượt xem: 1192
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo Chí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 2 Ngày làm việc

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 2 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Văn bản chấp thuận

Phí

The

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

 • Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị/thông báo họp báo Mẫu 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí