Toàn trình  Thẩm định và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ký hiệu thủ tục: 1.009992.000.00.00.H38
Lượt xem: 467
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện,Lãnh đạo UBND huyện,Lãnh đạo phòng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện (Phòng QLĐT)

Số lượng hồ sơ 03 bộ ( 02 bộ hồ sơ màu, 01 bộ hồ sơ đen trắng để photô sau khi đã phê duyệt sẽ photô gửi các nơi theo quy định, tối thiểu là 15 bộ).
Thời hạn giải quyết

Được giải quyết trong 20 ngày làm việc;

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điêm dân cư nông thôn

Phí

Theo QĐ

Lệ phí

Mức chi: 7,0% chi phí lập đồ án QHXD < 200 triệu đồng; 5,5% chi phí lập đồ án QHXD = 500 triệu đồng; 4,5% chi phí lập đồ án QHXD = 700 triệu đồng; 4,0% chi phí lập đồ án = 1000 triệu đồng; 3,0% chi phí lập đồ án QHXD = 2000 triệu đồng; 0,2% chi phí lập đồ án QHXD = 5000 triệu đồng; 1,8% chi phí lập đồ án; QHXD = 7000 triệu đồng; 1,6% chi phí lập đồ án QHXD = 10.000 triệu đồng.

Căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng năm 2003; Luật QH đô thị số 30 ngày 17/6/2009, số 38/2012 sửa đổi bổ sung Luật QH số 30. Nghị định số: 12/2009/NĐCP ngày 10/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Thông tư số 17/TT-BXD Ngày 30/9/2010 Của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí QH xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư số 10/2010/TTBXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị. Thông tư số: 07/2008/TT.BXD của bộ trưởng bộ XD ngày 07/4/2008 Hướng dẫn lập, thẩm đinh, phê duyệt quy hoạch xây dựng. Thông tư số 13/2011/TTLT - BXD - BNN&PTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 về việc quy định việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM. Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/10/1012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về quản lý QH, xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 •  
 • B1:Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

 • Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

 • B2:Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

  •  
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

  • B3:Thẩm định hồ sơ:

   •  
   • Thẩm định chuyên môn

   • Thẩm định về pháp lý

   • Phối hợp các cơ quan liên quan (UBND xã, thị trấn) nơi có quy hoạch, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo. Lập dự thảo kết quả thẩm định nhiệm vụ (văn bản);

   • Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho tổ chức, cá nhân để xem xét lại.

   • B4:Báo cáo lãnh đạo Phòng phê duyệt. Kiểm tra nội dung tờ trình thẩm định và Dự thảo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch;

    -Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo xem xét.

    Nếu không đồng ý: chuyển lại bước 3

   • B5:Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và Dự thảo kết quả thẩm định phê duyệt:

    •  
    • Nếu đồng ý: Ký vào Quyết định phê duyệt và chuyển cho chuyên viên phòng để chuyển lại cho tổ chức.

    • Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

    • -Tiếp nhận QĐ và vào sổ

     •  
     • Trả lại kết quả cho tổ chức

     • Thống kê và theo dõi

1- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án vụ quy hoạch;
2- Thuyết minh nội dung đồ án quy hoạch bao gồm: Bản vẽ in màu thu nhỏ, dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, dự thảo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch, các phụ lục tính toán kèm theo.
3- Các bản vẽ in màu đúng tỉ lệ quy định;
4- Dự toán chi phí khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình và kinh phí lập quy hoạch xây dựng do nhà thầu lập;
5- Các văn bản pháp lý có liên quan như: Bản sao Quyết định giao danh mục đầu tư, các bản đồ cơ sở, các tài liệu điều tra sơ bộ, văn bản lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch, văn bản thống nhất nhiệm vụ quy hoạch với các Sở, ngành chuyên môn liên quan đến quy hoạch.
6- Đĩa CD chứa đựng toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch. File văn bản và các dữ liệu để trình chiếu

File mẫu:

Không