Năm 2023
Tổng số hồ sơ tiếp nhận:
Số liệu tổng hợp đến thời điểm: 01/12/2023
KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TTHC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN